بررسی سیستم ادراری از طریق رادیوگرافی های رنگی

بررسی سیستم ادراری از طریق رادیوگرافی های رنگی به دو شیوه انجام میپذیرد.

روش اول از طریق تزریق وریدی ماده حاجب تحت عنوان IVP :

در این روش پس از تعبيه كاتتر وريدي براي بيمار و تزريق ماده حاجب محلول در آب به داخل رگ بيمار، کلیه ها ماده حاجب را برداشت کرده و ترشح میکنند و بدین ترتیب امکان ارزیابی عملکرد کلیه ها ممکن میشود. در موارد شک به افت عملکرد کلیه ها نظیر بیماران دیابتی و فشار خون و یا بررسی از نظر احتمال انسداد ادراری در بیمارانی که سنگ کلیه دارند از این شیوه کمک گرفته میشود.

روش دوم از طریق قراردادن سوند در مجرای ادراری و وارد کردن ماده حاجب تحت عنوان VCUG-RUG:

 در اين شيوه ابتداي تحت شرايط استريل يك سوند فولي داخل مجراي ادراري بيمار قرار داده شده و سپس ماده حاجب مناسب به داخل آن تزريق ميكنند. ماده حاجب ابتدا مجراي ادراري را پر كرده و سپس وارد مثانه ميشود.از این شیوه در کودکان در موارد شک به رفلاکس ادراری از مثانه به کلیه ها و در بالغین در صورت شک به تنگی مجرای ادراری استفاده میشود.

در بیمارستان مریم با توجه به تعدد موارد انجام این قبیل گرافی در نوزادان و اطفال، تجربه بسیار ارزشمندی در این زمینه کسب شده و امکان انجام آن به بهترین شیوه وجود دارد.

یکی از چالشهای این قبیل بررسیها, انجام آنها در نوزادان و کودکان است که بعلت عدم همکاری بسیار سخت بوده و بسیاری از مراکز از پذیرش آنها سرباز میزنند. این در حالیست که دربخش تصویربرداری بیمارستان مریم با حضور پرسنل بسیار ماهر که دارای تجربه طولانی در زمینه کار با نوزادان و اطفال هستند, به بهترین شکل این اقدامات برای کودکان و همچنین بالغین انجام میشود.