نمونه برداری و درناژ

نمونه برداری و درناژ

در بیمارستان مریم و موسسه رادیولوژی هشتگرد تمام خدمات اینترونشن تحت هدایت سونوگرافی شامل نمونه برداری از توده های پستان با سوزن مخصوص، نمونه برداری از ندول های تیرویید با سرنگ، تخلیه مایع آسیت و مایع پلور، تعبیه درن جهت تخلیه کالکشن و همچنین تخلیه کیست های تخمدان و لگن انجام میشود.