راديوگرافی دستگاه گوارش با ماده حاجب

راديوگرافی دستگاه گوارش با ماده حاجب

رادیوگرافی های رنگی با استفاده از محلول سولفات باریوم روشی قدیمی و در عین حال موثر در شناسایی مشکلات دستگاه گوارشی است.این بررسی ها شامل

1- باریوم سوالو يا بلع باريوم  جهت بررسي قسمت ابتدايي مجراي گوارش شامل حلق و مري بكار ميرود

2- باریوم میل كه بررسي كاملتري از بلع باريوم است و علاوه بر حلق و مري، معده و قسمت ابتدايي اثني عشر نيز تحت ارزيابي قرار ميگيرد.

3- ترانزیت روده باریک روشي است كه در آن مدت زمان عبور ماده حاجب بلع شده از تمام قسمتهاي روده باريك بررسي ميشود و از طرف ديگر به ارزيابي وضعيت كلي روده باريك نيز پرداخته ميشود.

 4- باریوم انما كه در اين شيوه ماده حاجب به داخل روده بزرگ تنقيه شده و به ارزيابي وضعيت كلي كولون از لحاظ مسائل انسدادي و مشكلات مخاطي پرداخته ميشود.

 

راديوگرافی دستگاه گوارش با ماده حاجب

 طی تمام اين شيوه ها از طریق بلع باریوم و یا تنقیه باریوم قسمتهای مختلف دستگاه گوارش شامل مری, معده, روده باریک و روده بزرگ تحت ارزیابی قرارمیگیرد.سولفات باریوم یک ماده کاملا خنثی بوده و بروز واکنشهای حساسیتی در حین استفاده از آنها به ندرت اتفاق میوفتد.

یکی از چالشهای این قبیل بررسیها, انجام آنها در نوزادان و کودکان است که بعلت عدم همکاری بسیار سخت بوده و بسیاری از مراکز از پذیرش آنها سرباز میزنند. این در حالیست که دربخش تصویربرداری بیمارستان مریم با حضور پرسنل بسیار ماهر که دارای تجربه طولانی در زمینه کار با نوزادان و اطفال هستند, به بهترین شکل این اقدامات برای کودکان و همچنین بالغین انجام میشود.

راديوگرافی دستگاه گوارش با ماده حاجب
راديوگرافی دستگاه گوارش با ماده حاجب