تخلیه کیست های تخمدان و کیستهای عمقی لگن ناشی ازجراحی قبلی

تخلیه کیست های تخمدان و کیستهای عمقی لگن ناشی ازجراحی قبلی

روش معمول برای درمان کیستهای تخمدان، درمان دارویی و یا جراحی است . لیکن عود مکرر کیست های تخمدان در برخی بیماران و یا ایجاد کیست های داخل شکم و لگن در بیمارانی که یک یا چند بار تحت جراحی قرارگرفته اند معمولا تحت جراحی مجدد قرار نخواهند گرفت و در اینجا شیوه درناژ و تخلیه آنها تحت سونوگرافی کاربرد دارد.

در روشن تخلیه کیست ، پس از شناسایی دقیق محل کیست توسط سونوگرافی، اقدام به تعبیه درن مخصوص میگردد.جهت تخلیه و درناژ کامل کیستها، لازم است تحت دید مستقیم سونوگرافی ، انتهای تحتانی درن بطور دقیق داخل کیست جایگذاری شود.ممکن است لازم باشد ، درن چند روز داخل کیست باقی بماند تا تخیله و درناژ کیست بطور کامل انجام شد. پس از تخلیه کیست به طور کامل، درن خارج شده و محل پانسمان میگردد.