مرکز تصویر برداری در کرج و هشتگرد

برخی خدمات در بیمارستان مریم در کرج و موسسه رادیولوژی هشتگرد به شرح زیر است.

نمونه برداری (بیوپسی) از توده های پستان با سوزن مخصوص - Core Needle Biopsy

نمونه برداری از ندول تیرویید با سوزن ظریف - FNA (Fine Needle Aspiration)

دکتر امین عزیزیان متخصص رادیولوژی

 بیوگــــرافــــی

دکتر امین عزیزیان دارای بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی و MRI و دارای فلوشیپ اکوی قلب جنین، زاده ۶ مهر ۱۳۶۰ در شهر تهران است.

ایشان در سال ۱۳۷۸ با رتبه عالی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته پزشکی پذیرفته و در سال ۱۳۸۵ در مقطع پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدند.

در سال ۱۳۸۷ با رتبه ۵۰ به عنوان دستیار رشته تخصصی رادیولوژی مجددا در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته و در سال ۱۳۹۱ فارغ التحصیل شدند. ایشان در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی شدند.

 ســــوابق کـــــاری

 پزشک بیمارستان فوق تخصصی دی – تهران

 رئیس مرکز رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان فوق تخصص شمال در شهرستان آمل

 پزشک بیمارستان و زایشگاه مریم شهر کرج پزشک بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی کمالی شهر کرج

 پزشک بیمارستان شهید بهشتی چالدران در منطقه مرزی شمالغرب ایران در دوران طرح تخصص 

 مدارک و گواهی نامه ها

 بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 گواهی نامه تخصصی غربالگری جنین در بارداری از انجمن رادیولوژی ایران

 گواهی نامه تخصصی اکوکاردیوگرافی قلب جنین از انجمن رویان ایران

 عضو انجمن رادیولوژی ایران

گواهی نامه ها و افتخارات 

تصاویر مرکز سونوگرافی و رادیولوژی